Brandklassning imkanal

Avståndet mellan hushållsspris och fläkt bör anges till minst 50 centimeter. För gasspisar bör man också beakta avstånd och temperatur till brännbart material beroende på gasplattornas effekt och placering. Tillverkare och återförsäljare av gasspisar bör ha information om hur deras spisar ska installeras och placeras. Normal brukar avståndet till fläkten från gasplattorna vara minst 65 centimeter.

Imkanalen skall inte sprida en brand vidare i ett tidigt skede och därför finns följande regler gällande brandklassning imkanal.

För vanliga imkanaler i bostäder skall kanalen stå emot spridning av brand i 15 minuter (se Boverket byggregler, BBR 5:5332). Själva anslutningsslangen till fläkten får vara av en sämre kvalité, men skall ändå vara svårantändbar.

Imkanalen ska betecknas med egenskaper enligt berörd brandklassning och täthetsklass i vanliga bostadshus enligt nedan klassificering. Respektive parameter ska vara av en klass som lägst motsvarar den som krävs, eller av en högre klass enligt följande ordning:

Användningsområde: matlagning på hushållsspis
Brandklass och skyddsavstånd inom brandcellen: E 15, 30mm
Brandklass och skyddsavstånd utanför brandcellen: EI 15
Täthetsklass: C
imkanal brandklassning
En imkanal från ett storkök samt en kanal för transport av brandfarliga gaser eller ämnen som kan orsaka brandfarliga avsättningar på kanalväggarna skall utföras så att skyddet mot spridning av brand motsvarar minst brandteknisk klass A 60. Detta gäller även inom aggregatrum, om där finns aggregat för andra brandceller.